HERBALIFE PRODUCTEN BESTELLEN - LEVERING TAXIPOST 24H IN HEEL BELGIE !
 
 

 Herbalife home index

Klanten Login:
Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Nog geen login?
Registreer hier!

 Herbalife

online bestellen Herbalife-webwinkel

 

 Herbalife afslanken

 Herbalife evenwichtig ontbijt

 Herbalife aankomen

 Energie/vitaliteit

Herbalife24

 Tussendoortjes

 Supplementen

 

 Huidverzorging

 Skin Activator

 Aloe Vera

 Sinaasappelhuid

 Parfums

 

 In de kijker

 Online BMI berekenen

 Succesverhalen

 

 Bijverdienen met Herbalife

 
Blijf op de hoogte!
Schrijf U hier in voor
onze NIEUWSBRIEF
Email
Voornaam
 
 

 Voeding

 Tips

 Veel gestelde vragen

 Shake recepten

 Maaltijdplan

 

 Wie ben ik?

 Contact

 

 Nuttige Links

 Algemene voorwaarden

 Disclaimer

 Privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Uw Welzijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Uw Welzijn BelgiŽ uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Alle prijzen worden aangegeven in Euro's, inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
1.4 Uw Welzijn is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten of Diensten mochten lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriŽle schade.
1.5 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Uw Welzijn zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1 De Opdrachtgever is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling, telefonisch of per e- mail wordt overeengekomen.
2.2 Uw Welzijn behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
2.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Uw Welzijn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.4 Op alle met Uw Welzijn gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Uw Welzijn, tenzij partijen overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 3. Levertijd
3.1 Alle door Uw Welzijn genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Uw Welzijn bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij een plotselinge deadline dient Uw Welzijn schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
3.2 Overschrijding van de door Uw Welzijn opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 4. Betaling

4.1 Het verschuldigde bedrag dient betaald te worden volgens de opgegeven gegevens.
4.2 Indien er toch sprake is, bij uitzondering, van een betaling na levering is, in geval van niet tijdige betaling,  UwWelzijn gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat zij alsnog betaling van het alsdan verschuldigde bedrag - inclusief eventuele rente en kosten - heeft ontvangen. Zij is niet gehouden het reeds ontvangen voorschot aan Opdrachtgever te restitueren
.
4.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met betalen, zal een aangetekende aanmaning worden verstuurd. De kosten hiervan zullen bij het te betalen bedrag worden bijgerekend.
4.4 Indien Opdrachtgever na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met betalen, zal Uw Welzijn de invordering van de factuur (incl. administratiekosten en factuur rente) uit handen geven. De met deze invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Uw Welzijn behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Uw Welzijn aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door  ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Uw Welzijn van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Uw Welzijn en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Uw Welzijn is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die tengevolge van een bedrijfsstillegging, -vertraging, - stoornis, of enige andere indirecte (bedrijfs)schade van Opdrachtgever of derden uit welke hoofde of van welke aard dan ook, hetgeen evenzeer geldt voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van de door haar geleverde mediaproductie.
6.2 De Opdrachtgever is zich bewust van de risico's die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Indien Uw Welzijn door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
7.2 Ingeval van Overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Uw Welzijn als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
7.3 Uw Welzijn zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 8. Herbalife Waarborg
8.1 Wanneer u niet tevreden bent over producten, heeft u recht op terugbetaling of ruil. Bezorg het betreffende product binnen de 30 dagen na ontvangst terug aan Uwwelzijn, in de originele verpakking samen met een ingevuld klanten teruggaveformulier. Herbalife biedt u de keuze: ofwel het product ruilen voor een ander product, ofwel terugbetaling van de aankoopprijs. Deze garantie is niet van toepassing op producten aangekocht door Herbalife distributeurs noch op producten die werden beschadigd of verkeerdelijk werden gebruikt. De verzendkosten en de verantwoordelijkheid om het product terug te bezorgen aan zijn/haar distributeur zijn ten laste van de klant.

Artikel 9. Bedenktijd
9.1 Binnen de veertien werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, heeft de consument het recht om, zonder enige kosten, van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. De kennisgeving moet verstuurd worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn. Deze bedenktijd is niet van toepassing op producten aangekocht door Herbalife distributeurs, noch op producten die werden beschadigd, geopend of verkeerdelijk werden gebruikt. De verzendkosten en de verantwoordelijkheid om de producten terug te bezorgen aan zijn/haar distributeur zijn ten laste van de klant. De producten + geschenken altijd samen met de originele verzendingsnota per post aangetekend en op eigen kosten terugzenden in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking en na uitdrukkelijk akkoord met uw distributeur. Indien dit correct verloopt zal het betaalde bedrag worden teruggestort op rekeningnummer van de klant.

Artikel 10. Beëindiging Opdracht
10.1 UwWelzijn is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een opdracht te beëindigen indien er sprake is van een gewichtige reden, zoals een verstoorde relatie met Opdrachtgever, wanbetaling of een (dreigende) surséance of een faillissement van Opdrachtgever. UwWelzijn is alsdan nimmer enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

Afbeeldingen slechts ter illustratie - de producten op deze website kunnen verschillen van de uitgeleverde producten.

 
Voor meer informatie over afslanken, aankomen,Ö
 

VRIJBLIJVEND ADVIES >>>
U kan ons ook bellen of e-mailen
 

UW WELZIJN - ANJA AERTS

 
Onafhankelijk Herbalife Distributeur

Wolfsdonksteenweg 22

3201  Langdorp, BelgiŽ

Tel:  013 Ė 661967   /     0477 - 977383 

Rekeningnr. :
IBAN: BE08 7350 3626 1113
BIC: KREDBEBB
BTW 0886 496 064

info@uwwelzijn.be

 
Top
   
   

© Copyright Uw Welzijn | Onafhankelijk Herbalife Distributeur  | Alle rechten voorbehouden